VEDTEKTER FOR INNDYR BÅTFORENING(IBF)

Stiftet: 1991

Sist revidert: 08.04.2018

 

§ 1 . NAVN OG FORMÅL

§ 1-1 Foreningens navn er Inndyr Båtforening og dens initialer er IBF. Foreningens logo skal brukes.

§ 1-2 Inndyr Båtforening har til formål og:

 • arbeide for godt båtmiljø i en sikker båthavn
 • aktivt arbeide for utbedring av havneforholdene
 • vedlikeholde etablerte flytebrygger og ivareta foreningens klubbhus (Tormodbrygga)
 • etablere nye flytebrygger etter behov og i den grad det er mulig
 • samarbeide med andre private organisasjoner og offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser

§ 1-3 Foreningens formål er ikke-økonomisk. Overskudd på økonomiske aktiviteter kan bare avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål.

 

§ 2. MEDLEMSKAP

§ 2-1 Ungdom over 18 år kan bli medlem av Inndyr Båtforening.

 • Medlemskapet følger kalenderåret.
 • Medlemskap er en forutsetning for tildeling av båtplass.
 • Kun eiere av båtplass har stemmerett.

§2-2 Medlemmene har generell plikt til å følge opp vedtak som treffes av foreningens styrende organer, samt overholde avtaler/reglementer fastsatt i samsvar med foreningens vedtekter.

§2-3 Hvert medlem plikter å holde seg a`jour med hensyn til vedtekter og reglement som til enhver tid gjelder for foreningen.

§ 2-4 Styret – eller den det bemyndiger, har rett til å si opp medlemskap og/eller bortvise båter for eierens regning, dersom medlemmet ikke oppfyller de krav som er pålagt eller på annen måte opptrer i strid med foreningens vedtekter og reglement. Vedkommende medlem kan anke avgjørelsen inn for første årsmøte, som ved alminnelig stemmeflertall avgjør saken.

 

§ 3 KONTINGENT, ÅRSLEIE OG BÅTPLASS

§ 3-1 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet for kommende år, og skal være betalt innen fastsatte betalingsfrist.
Eventuelt kontingent til KNBF skal være inkludert i medlemskontingenten.

§ 3-2 Båtplass og årsavgift beregnes ut fra båtplassens bredde, og må til enhver tid tilpasses foreningens økonomi. Prisene fastsettes av årsmøtet.

§ 3-3Bruksrett til båtplass er personlig og kan kun overdras ved arv til ektefelle/samboer/registrert partner. Den kan også overdras til arving (barn) som er flyttet til Inndyrsområdet og fast bosatt, jf. vedtektenes § 4-6, punkt A.

§ 3-4 Avgift for korttidsleie fastsettes av styret og betales forskuddsvis.
Gebyr for bruk av gjestebrygga og servicebygget, samt strøm, fastsettes av styret.

§ 3-5 Manglende betaling kan medføre bortvisning fra båtplass og tap av medlemskap.

 

§ 4 FAST BÅTPLASS I IBF`S BRYGGEANLEGG –

§ 4-1 Fast båtplass i IBF`s bryggeanlegg tildeles de som oppfyller følgende krav:

 • må være medlem av foreningen
 • medlemskontingent og årsavgift må være betalt innen forfall
 • må delta i dugnader, fortrinnsvis på bryggeanlegget der båten ligger, men også ellers etter anvisning av havnesjef/bryggeformenn.

Søknad om båtplass skal sendes skriftlig til styret fortrinnsvis på fastsatt skjema. Ved bytte av større eller mindre båt må styret kontaktes. Det er styret eller den som styret bemyndiger som har rett til å endre/tilpasse størrelsen på båtplassen.

§ 4-2 Båtplass gir rett til fortøyning av egen båt. Båten skal være

 • Registrert i Småbåtregisteret (unntak gjelder kun mindre åpne båter med/uten påhengsmotor)
 • Ansvarsforsikret
 • Plass stilles til disposisjon etter vedtak av foreningens styre.
 • Hvis et medlem med tildelt fast båtplass ikke selv benytter seg av plassen i løpet av 2 år, har styret rett til å tildele plassen til andre medlemmer etter prioritet i venteliste.
 • Ingen medlemmer med fast tildelt plass har krav på å disponere mer enn én av foreningens båtplasser. Ved ytterligere behov kan det søkes om korttidsleie i konkurranse med øvrige interessenter.

§ 4-3 Framleie eller utlån av båtplass er ikke tillatt av innskuddshaver. Medlem som ikke benytter sin plass til egen båt, plikter å melde fra til styret. Foreningens styre disponerer da båtplassen for midlertidig utleie. Årsavgift betales av båtplassens innskuddshaver. Den som får tildelt båtplassen på korttidsleie betaler leie etter fastsatte satser vedtatt av styret. Plassen kan fortrinnsvis bare utleies sammenhengende i inntil 6 mndr. i året.

§ 4-4 Den som leier båtplass må tegne medlemskap i IBF.
Korttidsutleie behandles av styret.

§ 4-5 Ønsker medlem å si opp sin båtplass, så må dette skje skriftlig til foreningens styre. Betalt årsavgift refunderes ikke.
Innskudd for båtplass refunderes med det beløpet som innskuddshaver betalte i innskudd for båtplassen ved kontraktinngåelse. Indeksreguleringen opphører fra og med januar 2018.

§ 4-6 Ved ledig båtplass skal venteliste følges og prioriteres etter følgende kriterier:
A: fast bosatte i Inndyrsområdet (Skaugvold–Sund)
B: Personer med fritidseiendom/hytte i området Jelstad-Sund.
C: Tildeling til andre interessenter kan bare skje etter en utvidelse av bryggeanleggene i indre havn (venteliste må følges).

 

§ 5 HAVNEREGLEMENT

§ 5-1 Havnesjefen sitt ansvarsområde og myndighet

 • Styret ved havnesjefen er øverste myndighet for at havnereglementet følges av medlemmene.
 • Retningslinjer gitt av havnesjefen må følges av alle medlemmer.
 • Feil og mangler på eller ved havnen/båtbryggene rapporteres til havnesjefen.
 • Havnesjefen er ansvalig for at det gjennomføres vedlikehold og dugnad på IBF`s anlegg i Inndyr Havn.
 • Havnesjefen kan i samråd med båteier finne annen ledig plass dersom uforutsette forhold skulle tilsi dette, for eksempel hvis vedlikehold/skade på bryggene tar tid å utbedre.

§ 5-2 .Forsikringer

 • Alle båter som ligger i IBF`s flytebryggeanlegg skal minimum ha ansvarsforsikring.
 • Dokumentasjon på forsikring kan kreves forevist havnesjef/styret på forlangende.

§ 5-3 Miljø i havneområdet og bruk/ferdsel/opphold på IBF`s anlegg

 • Lensing av kjemikalier,oljer eller oljeholdig vann er ikke tillatt i havneområdet.
 • Fiskeavfall skal ikke kastes ved båtbryggene og ellers i havneområdet.
 • Avfallsdunk skal benyttes til annet avfall (ikke fiskeavfall)
 • Bryggeanleggene skal være ryddig og ikke brukes som lagringsplass.
 • Løse gjenstander skal ikke bli liggende på flytebrygger .
 • Utenfor servicehuset (Tormodbrygga) skal det ikke oppbevares annet enn det havnesjefen/styret har godkjent.
 • Når båtplassen ikke benyttes over lengre tid skal det spennes et min. 12 mm tau på ytterkanten av utriggerne.
 • Under ferdsel i havneområdet skal farten ikke være høyere enn nødvendig av hensyn til manøvreringen. Maksimum fart 3 knop (skilt ved innseilingen til Inndyr havn).

§ 5- 4 .Fortøyning og vedlikehold.

 • Båteier plikter å ha sin båt under jevnlig oppsyn. Båten skal være fortøyd slik at det ikke oppstår skade på foreningens eller andres eiendeler/båter.
 • Vedlikehold og fornyelse av båtens fortøyninger er båteiers ansvar. Båten skal ha nødvendige fendere og minimum 2 elastiske strekkere riktig dimensjonert for båten. Strekkere skal fortrinnsvis festes nærmest flytebrygga.
 • Båter som ikke er selvlensene skal lenses jevnlig for vann.

 

§ 6. INNDYR BÅTFORENINGS STYRENDE ORGANER

§ 6-1 Foreningens styrende organer er:
1. Årsmøtet
2. Styret
3. Eventuelt oppnevnte komiteer

§ 6-2. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av april.
Medlemmene innkalles med minimum 14 dagers varsel – enten per SMS, brev, e-post eller annonse i lokalavis. Årsmøtets saksdokumenter sendes ut til medlemmene før møtet eller legges ut på båtforeningens nettsider.

§ 6-3. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig pr brev eller e-post til styrets leder, og være hun/han i hende innen en uke før årsmøtet.

§ 6-4 Årsmøtet skal behandle:
1. Styrets årsberetning
2. IBF`s vedtekter
3. Regnskap og revisjonsberetning
4. Fastsettelse av medlemskontigent og årsleie for båtplass
5. Fastsetting av styregodtgjørelser
6. Innkomne forslag
7. Valg:

 • Leder – velges for 2 år
 • Nestleder (Havnesjef) – velges for 2 år
 • Kasserer (Økonomiansvarlig) – velges for 2 år
 • 2 styremedlemmer – velges for 2 år. Ett styremedlem fungerer som sekretær. Sekretæren kan tildelse andre funksjoner i IBF. Ett styremedlem er ansvarlig for eventuelle oppnevnte komiteer m.v.
 • 2 varamedlemmer – velges for 2 år
 • Revisor(er) velges for 2 år .
 • Valgkomite 3 medlemmer – velges for 2 år.

Ved valg skal det søkes kontinuitet i styret ved at hele styret ikke er på valg samtidig.

Gjenvalg i styret kan nektes for like langt tidsrom som tjenestetiden.

Årsmøtet ledes av dirigent og protokolleres av referent.

Det skal velges 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

Endring av vedtekter krever 2/3 flertall av de fremmøtte.

Øvrige saker avgjøres med simpelt flertall.

Valgkomiteen legger frem forslag til styret innen 4 uker før årsmøtet. Forslaget skal legges ved saksdokumentene.

 

§6-5 Styret i Inndyr båtforening:

Styret har den administrative myndighet og representerer foreningen utad. Styret besørger alle løpende forretninger og ivaretar foreningens økonomiske interesser.
Styret holder møter så ofte som det finner nødvendig
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og 3 styremedlemmer er til stede.
Styret oppnevner komiteer og velger tillitsvalgte som det finner nødvendig.

 

§7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§ 7-1. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret vedtar det, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.
Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle saker som er angitt i innkallingen. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14. dagers varsel.