Medlemskap

Vedtektene inneholder bestemmelser om hvem som kan bli medlem, samt rettigheter og plikter ved det å være medlem. Det er forutsatt at alle medlemmer kjenner til dette, og at eventuelle nye medlemmer gjør seg kjent med innholdet.

Utdrag fra vedtektene:

§ 2-1 Ungdom over 18 år kan bli medlem av Inndyr Båtforening.

  • Medlemskapet følger kalenderåret.
  • Medlemskap er en forutsetning for tildeling av båtplass.
  • Kun eiere av båtplass har stemmerett.

§2-2 Medlemmene har generell plikt til å følge opp vedtak som treffes av foreningens styrende organer, samt overholde avtaler/reglementer fastsatt i samsvar med foreningens vedtekter.

§2-3 Hvert medlem plikter å holde seg a`jour med hensyn til vedtekter og reglement som til enhver tid gjelder for foreningen.

§ 2-4 Styret – eller den det bemyndiger, har rett til å si opp medlemskap og/eller bortvise båter for eierens regning, dersom medlemmet ikke oppfyller de krav som er pålagt eller på annen måte opptrer i strid med foreningens vedtekter og reglement. Vedkommende medlem kan anke avgjørelsen inn for første årsmøte, som ved alminnelig stemmeflertall avgjør saken.

 

Medlemskontingent: kr 300,- for de som står på venteliste.

                                      kr 610,- for de som har båtplass.